Bli medlem

För den, som ännu inte skaffat sig en fiberanslutning till sitt hus, finns det alltid möjlighet att ansöka om medlemskap i Fibernät Torhamn Väst ekonomisk förening och därefter teckna avtal om en anslutning. Förutsättningen för ett medlemskap är att fastigheten är belägen inom eller i direkt närhet till byanätets geografiska utbredningsområde. Under rubriken "VÅRT OMRÅDE" finns all information om utbredningsområdet. Styrelsen beslutar i samråd med Affärsverken i Karlskrona om en ansökan om medlemskap kan godkännas med hänsyn till fastighetens läge.


För den som blivit medlem och vill ansluta sin fastighet till byanätet gäller följande villkor:


  • Medlemsinsatsen i föreningen är 10 000 kronor per fastighet.
  • Schakt från nod i byanätet jämte schakt på tomtmark ombesörjs av fastighetsägaren.
  • Tomrör i schakt bekostas av fastighetsägaren.
  • Kostnad för fiberblåsning och installation av mediabox i hus på fastigheten kostar 9 900 kronor.
  • Kostnad för de tjänster, som beställs via Karlskronaporten, betalas till vald leverantör.
  • Årlig medlemsavgift i föreningen beslutas på årsmötet. F.n. tas ingen medlemsavgift ut.


För den som säljer sin fastighet och därför vill överlåta sina åtaganden gentemot FTV till den nya fastighetsägaren, ska särskilt överlåtelseavtal tecknas. Blankett för detta återfinns nedan.

Copyright © All Rights Reserved